جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

نظر خودتان را ارسال کنید

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

آیا سنگ دستشویی نجس است؟

متن سوال: 
در دستشويي ايا ان قسمتي که پايمان را ميگذاريم از سنگ دستشويي ايا نجس است؟اگر خيس باشد؟

سلام وقت شما بخير پاک است هر چند خيس باشد.مگر اينکه يقين داشته باشيد نجاستي به بدن يا لباس شما سرايت کرده باشد/ موفق باشيد

نوع سوال: