دايم الوضو بودن براي خانمي که پريود است خوب است.

متن سوال: 
دايم الوضو بودن براي خانمي که پريود است خوب است.

سلام
وضوى زن حائض (پریود) ، صحيح است؛ ولى طاهر نمى شود و نمى تواند با آن نماز بخواند و يا دست به خط قرآن بزند و سایر محرماتی که انجامش بر او مجاز نیست مرتکب شود.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 12 =

ارسال سوال

2 + 8 =

پربازدیدترین ها