این حدیث از حضرت محمد(ص) که نقل شده هر کسی عاشق شود و عفت بورزد; آنگاه بمیرد; به مرگ شهید مرده است آیا سندیت دارد؟

متن سوال: 
اين حديث از حضرت محمد(ص) که نقل شده هر کسي عاشق شود و عفت بورزد; آنگاه بميرد; به مرگ شهيد مرده است آيا سنديت دارد؟؟ اگر دارد لطفا ذکر کنيد؟

حديث مورد نظر به صورت هاي ذيل نقل شده است: من عشق فکتم وعف فمات فهو شهيد(1)؛هرکس عاشق شود و آن را مخفي نگهدارد و پاکدامني بورزد و در اين حال بميرد، شهيد است. من عشق وکتم وعف و صبر، غفر الله له وأدخله الجنة(2)؛ هرکس عاشق شود و آن را مخفي نگهدارد و پاکدامني بورزد و تحمل کند، خداوند او را مي آمرزد و وارد بهشت مي فرمايد. منظور از عشق در اينجا محبت شديد است. ممکن است انسان به کسي محبت شديد پيدا کند و عاشق وي گردد. گاهي عاشق مي تواند از طريق صحيح به معشوق برسد و تلاش صحيح براي رسيدن به وصال معشوق جايز بلکه لازم است تا بتواند در کنار معشوق آرام بگيرد و بهتر به وظايف بندگي قيام کند. طبيعي است که در اينجا بايد از طريق صحيح تلاش کند به معشوق برسد و تا رسيدن به وصال هم صبر و تحمل کند ولي ديگر با تلاش براي وصال کتمان معنا ندارد. ولي گاهي به کسي محبت و عشق پيدا مي کند که شرعا راهي براي وصال نيست مثلا به همسر فرد ديگري دلبسته مي شود يا به پسري زيبا رو دلبسته مي گردد. زيبايي جاذبه دارد و چه بسا فرد ناخودآگاه در دام عشقي گرفتار مي آيد که عشق ممنوع است. در اينجا آشکار کردن عشق و تلاش براي رسيدن به وصال محبوب، گناه است و باعث بي آبرويي معشوق و متلاشي شدن زندگي او و... مي گردد. حالا اگر عاشق بي پروا و بي تقوا باشد، عشق را آشکار مي کند و براي رسيدن به معشوق از هيچ تلاشي فروگذار نمي کند هر چند به جاهاي باريک برسد اما اگر با پروا و با تقوا باشد، اين عشق را کتمان مي کند و در برابر شعله هاي سرکش آن صبر و مقاومت مي ورزد تا يا خدا او را از اين عشق ممنوع برهاند يا مرگ او را آزاد کند. طبيعي است که اين فرد در جهادي عظيم است و اگر مرگ او در اين جهاد برسد، شهيد است و از قتيل ميدان جنگ با دشمنان حق کمتر نيست. در الوافي بالوفيات آمده که شخصي بر نوجواني عاشق بود و اين عشق او را به بستر انداخته بود. او را گفتند: توان که داري ومحبوب هم که موافق است، با قرار گرفتن در کنار او، خود را از بستر برهان. او در جواب گفت: خداوند مرا به شفاعت پيامبر نرساند اگر دامن به حرام آلوده کنم، که از ابن عباس از پيامبر شنيده ام که فرمود: هر کس عاشق شود و کتمان کند و تحمل ورزد تا بميرد، شهيد مرده و خدا او را به بهشت مي برد.(3) پي نوشت ها: 1. محمدي ري شهري، ميزان الحکمه، قم، دار الحديث، 1416ق، ج3، ص1988. 2. همان. 3. صفدي، الوافي بالوفيات، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1420ق، ج3، ص49.

ارسال سوال

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =

پربازدیدترین ها