دیدن مانعی روی اعضای وضو، بعد از وضو گرفتن چه حکمی دارد؟ رهبر

متن سوال: 
دیدن مانعی روی اعضای وضو، بعد از وضو گرفتن چه حکمی دارد؟ رهبر

به نظر رهبر معظم انقلاب اگر اطمینان دارید آن مانع زمان وضو بوده است، وضو صحیح گرفته نشده، لذا باید وضو را تصحیح کنید و اگر نمازی با این وضو خوانده اید از دوباره بخوانید.
البته اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است ولی اگر بداند که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

11 + 1 =

ارسال سوال

10 + 0 =

پربازدیدترین ها