سلام آياداوطلب کنکوري که درس مي خواندمي تواند روزه ي ماه رمضان رانگيرد و بعد از امتحان کنکورقضاي آن رابگيردوآيااگر روزه رانگيردقضاي هرروزه اي يک روزاست ياکفاره و...دارد

متن سوال: 
سلام آياداوطلب کنکوري که درس مي خواندمي تواند روزه ي ماه رمضان رانگيرد و بعد از امتحان کنکورقضاي آن رابگيردوآيااگر روزه رانگيردقضاي هرروزه اي يک روزاست ياکفاره و...دارد

سلام:داشتن امتحان وکنکورمجوزنگرفتن روزه نيست،ميتوان به گونه اي برنامه ريزي کردکه ازبرکات ماه مبارک رمضان وروزه محروم نشدوگناه روزه خواري وکفاره آن به عهده انسان نيايدمثلاشب هامطالعه کردوروزهااستراحت ويابارفتن به مسافرت شرعي(حداقل بيست ودو ونيم کيلومتر)روزه راافطارکردوبعدازماه رمضان وکنکورقضاي آن رابجاآورد. براي توضيح بيشتربا096400قسمت احکام شرعي يادفترمرجع تقليدخودحتماتماس بگيريد

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

7 + 3 =

ارسال سوال

پربازدیدترین ها