سلام. ايا بعد از نماز صبح ،روزه باشي ،اگر کسي بخواهد با همسرش هم اغوشي یا ملاعبه داشته باشد اشکال دارد ؟

متن سوال: 
سلام. ايا بعد از نماز صبح ،روزه باشي ،اگر کسي بخواهد با همسرش هم اغوشي یا ملاعبه داشته باشد اشکال دارد ؟

سلام صرف هم آغوشی و ملاعبه روزه را باطل نمیکند لذا اگردخول صورت نگیرد یا منی خارج نشود و قصد باطل کردن روزه را نداشته باشد اشکال ندارد هرچند بهتر است ترک شود

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 4 =

ارسال سوال

4 + 0 =

پربازدیدترین ها