جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

جدول زمان بندی پاسخگویان آنلاین

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
کد پاسخگو تخصص ساعت شروع ساعت پایان روزها
219 احکام 09:00-14:00 12:00-16:00 شنبه، یک شنبه
207 احکام 16:00 18:00 شنبه،سه شنبه،چهارشنبه
221 احکام 09:00 12:00 یک شنبه و دوشنبه
217 احکام 16:00 19:00 یک شنبه تا پنج شنبه
213 احکام 15:00 19:00 روزهای زوج
205 اعتقادی 09:00 11:00 شنبه تا چهار شنبه
211 اعتقادی 9:00 12:00 شنبه تا سه شنبه
204 اعتقادات 16:00 18:00 شنبه تا چهارشنبه
209 اعتقادات 17:00 19:00 شنبه تا دوشنبه
210 مشاوره 14:00 16:00 شنبه تا چهارشنبه
214 مشاوره 09:00 13:00 روز های زوج
216 مشاوره 09:00 13:00 روزهای فرد به جز سه شنبه که از 14 تا 18