آیا ازلحاظ شرعی اجازه هست به طور دائم ازبچه دار شدن جلوگیری کرد؟

متن سوال: 
آيا ازلحاظ شرعي اجازه هست به طور دائم ازبچه دار شدن جلوگيري کرد؟خواستگاري دارم که همچين درخواستس از من دارد چه کنم؟

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
اگرمنظورعقيمي دائمي باشدجايزنيست.به الان نبايدنگاه کردوداشتن فرزندحق هرمادري است وشرط اسقاط چنين حقي خلاف فطرت انساني وخلقت الاهي است.درعين حال بامشاورديني ازدواج مسئله رادرميان بگذاريد.
احکام جلوگيري از بارداري
جلو گيري از بچه دار شدن با شرايط زير اشکال ندارد:
208- مـسـاءله : جـلوگـيـرى از بـچـه دار شـدن بـا شـرايـط ذيل اشکال ندارد:
1- موجب عقيم شدن دائمى نشود.
2- اين کار مستلزم فعل حرامى نشود.
3- شوهر رضايت داشته باشد.
امام : با استفاده از استفتاء
مکارم : استفتاء
تبريزى - فاضل :
o در نـتـيـجـه : بـه طـور مثال از آنجا که نگاه و لمس عورتين براى غير شوهر حرام است . بنابراين هر روشى که مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، جايز نيست حتى اگر بيننده ، دکتر زن باشد.
209- سؤ ال : با سلام ، حضرتعالى در پاسخ به جواز استفاده از آى - يـو- دى ذکـر کرده ايد که : اگر استفاده از آى - يو - دى مستلزم لمـس يا نظر حرام باشد، جايز نيست ، لطفا بفرماييد که آيا کار گذاشتن آى - يو- دى در رحم زن جزء موارد پزشکى محسوب شده و پزشک يا ماماى زن و يا عندالاضطرار پـزشـک مـرد، مـى تـوانـد ايـن عـمـل را انـجـام دهـد، هـمـانـطـور کـه در سـايـر امـراض متداول است و يا اينکه اين مساءله مورد غير پزشکى بوده و تنها از طريق محرم (شوهر) مى توان اين دستگاه را کار گذاشت ؟
جـواب : خـود ايـن عـمـل اگـر مـوجـب سـقـط يـا عـقـيـم شـدن نـبـاشـد، اشکال ندارد و حرمت لمس و نظر، به قوت خود باقى است و اضطرارى در بين نيست و چون مى توان از راههاى ديگر جلوگيرى نمود.
امام : بهجت - تبريزى - فاضل - مکارم : استفتاء
o تـوجـه : از آنجا که آى - يو - دى و دستگاههاى نظير آن از انعقاد نطفه در رحم جـلوگـيـرى نـمـى کـنـد بـلکـه بـعـد از انـعـقـاد نـطـفـه در تـشـکـيل جنين ، از جايگزين شدن آن در رحم جلوگيرى مى کند، در واقع جنين سقط مى شود، بـنـابـرايـن اسـتـفـاده کـردن از ايـنـگـونـه دسـتـگـاهـهـا به طور کلى جايز نيست زيرا اين وسـايـل مـوجـب سـقـط جـنين مى شوند نه اينکه از انعقاد آن جلوگيرى مى کنند و اسقاط جنين علاوه بر حرام بودن ، ديه نيز دارد.
210- سـؤ ال : اگـر در رحـم زن تـلقـيـح صورت بگيرد، لکن به واسـطـه دسـتـگـاه و يـا هر چيز ديگر از جايگزين شدن نطفه در رحم جلوگيرى شود و در نـتـيـجـه نـطفه سقط گردد، آيا اين عمل حکم سقط حکم محرم را دارد يا نه ؟ آيا ديه بر آن مترتب است يا نه ؟
جـواب : تـبـريـزى : عـمـل مـذکور حکم سقط محرم را دارد و ديه آن ديه سقط نطفه است بنابر احتياط واجب .
استفتاء
o در نـتـيجه : اگر زن روشى را اتخاذ کند که با حقوق مرد منافات داشته باشد، مثلا از دخـول جلوگيرى کند و يا با بستن لوله هاى رحم موجب عقيم شدن دائمى خود بشود و يا از دسـتـگـاههاى درون رحمى استفاده کند که مستلزم لمس و نظر غير شوهر به عورت او باشد و... مواردى از اين قبيل که مستلزم حرامى باشد، جايز نخواهد بود.
مـکـارم : در صـورتـى کـه جـلوگـيـرى زن از بـچـه دار شـدن منافاتى با تمکين نداشته بـاشـد، مـثـل قـرص خـوردن ، مـانـعـى نـدارد ولو ايـنکه شوهر راضى نباشد. بلکه اگر بخواهد از انزال زوج در رحم ممانعت کند که بچه دار نشود، جايز نيست .
استفتاء
211- مـسـاءله : جـايز نيست زن بدون اجازه شوهرش از حامله شدن خودش ‍ جلوگيرى کند.
امـام - مـکـارم : عـروة الوثـقـى ، نـکـاح ، فـيـمـا يـتـعـلق بـاحـکـام الدخول ، مساءله 6.
تبريزى - فاضل :
o در نـتـيـجـه : بـه طور مثال جايز نيست زن بدون رضايت شوهر، از قرص ضد حاملگى استفاده نمايد و يا به روشهاى ديگر از حامله شدن جلوگيرى نمايد.
212- سـؤ ال : اگـر شـوهـر داراى بـيـمـارى است که اگر زن از او بـچـه دار شـود آن بيمارى به بچه سرايت مى کند. آيا زن مى تواند بدون اذن شوهر از بـچـه دار شدنش جلوگيرى نمايد؟ (البته با استمتاعات شوهر منافاتى نداشته باشد. مثلا قرص بخورد)
جواب :
فـاضـل : در صـورتـى کـه عـلم بـه سـرايـت داشـتـه بـاشـد و بـيـمـارى غـيـر قابل تحمل باشد مانعى ندارد.
استفتاء
تبريزى : زن مى تواند جلوگيرى کند.
استفتاء
213- مـسـاءله : حـرام اسـت زن بـدون رضـايـت شـوهـر از انـزال مـرد در رحـم خـود ممانعت به عمل آورد بلکه بعيد نيست بگويم زن بايد در صورت انجام اين فعل حرام ، ديه نطفه را نيز بپردازد.
امام : عروة الوثقى ، فيما يتعلق باحکام الدخول ، مساءله 6.
214- مساءله : مکروه است مرد بدون رضايت همسر، منى خود را بيرون از رحم بريزد و يـا به هر روش ديگر موجب جلوگيرى از حامله شدن همسرش ‍ بشود، اما در صورتى که زن بدزبان است و يا بچه خود را شير نمى دهد و يا اصلا صاحب بچه نمى شود، بيرون ريختن منى بدون اذن زن مکروه نيست .
امام : تحرير الوسيله ، نکاح ، مساءله 14.
امـام - فـاضـل - مـکـارم : عـروة الوثـقـى ، نـکـاح ، فـيـمـا يـتـعـلق بـاحـکـام الدخول ، مساءله 6.
تبريزى : با استفاده از صراط النجاة ، سؤ ال 796.
215- سـؤ ال : آيـا بـراى جـلوگـيـرى از بـچـه دار شـدن ، رضايت طرفين لازم است يا فقط رضايت شوهر واجب است ؟
جـواب : در ايـن کـار فـقط رضايت شوهر لازم است . اگر چه مکروه است مرد نيز بدون رضايت زن از حامله شدن همسرش جلوگيرى کند.
امـام - مـکـارم : عـروة الوثـقـى ، نـکـاح ، فـيـمـا يـتـعـلق بـاحـکـام الدخول ، مساءله 6.
تبريزى - فاضل :
o در نـتـيـجـه : اگـر مـرد مـايـل بـه بـچـه دار شـدن هـمـسـرش بـاشـد و زن مـايـل نـبـاشـد، زن اجـازه نـدارد از حـامـله شـدن خـود جـلوگـيـرى کـنـد. ولى اگـر زن مـايـل بـه بـچـه دار شدن باشد و شوهر راضى نباشد، مرد مى تواند به هر روشى که مستلزم فعل حرامى نباشد، از بچه دار شدن همسرش جلوگيرى کند. اگر چه اين کار مکروه است .
216- مـسـاءله : جـلوگـيـرى از بـچـه دار شـدن بـه روشـهـايـى کـه مـسـتـلزم فـعـل حـرامـى بـاشـد، جـايـز نـيـسـت . مـگـر در مـقـام اضـطـرار. اگـر چـه اصل جلوگيرى حرام نيست .
امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مکارم : استفتاء
بهجت : با استفاده از توضيح المسائل ، مسائل متفرقه ، مساءله 11.
o در نـتـيـجه : به طور مثال اگر خانمى براى گذاشتن دستگاههاى درون رحمى نزد دکتر برود اگر چه دکتر زن باشد، چون اين کار مستلزم لمس و نگاه غير از شوهر به عورت مى شـود، جـايـز نـيـسـت . و يـا ايـنـکـه مـرد يـا زن بـراى بـسـتـن لوله هـاى انـتـقـال اسـپـرم يـا تـخـمـک نـزد دکـتـر بـرونـد و روشـهـايـى از ايـن قبيل که همراه فعل حرامى صورت مى گيرد، جايز نيست .
البـتـه اگر زن و شوهر بدون مراجعه به شخص ديگرى بتوانند با اين روشها از بچه دار شدن جلوگيرى کنند اشکالى ندارد مشروط به اينکه به طور دائمى عقيم نشوند.
217- سؤ ال : آيا زن مى تواند لوله هاى رحم خود را جهت جلوگيرى از حاملگى به طور کلى ببندد (يعنى عقيم دائم بشود)؟
جواب : جايز نيست مگر در مقام اضطرار.
امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مکارم : استفتاء
تبريزى : صراط النجاة ، سؤ ال 874.
بهجت : با استفاده از توضيح المسائل ، مسائل متفرقه ، مساءله 11.
218- سـؤ ال : اگـر خـانمى به علت بيمارى مجبور باشد عورتين خـود را نزد دکتر معاينه کند، آيا مى تواند در همان زمان دستگاههاى جلوگيرى از حاملگى درون رحمى را کار بگذارد؟
جواب : تبريزى - فاضل - مکارم : اگر نياز به لمس و نظر زيادى نداشته باشد، و اين کار مستلزم حرام ديگرى نباشد، مانعى ندارد.
استفتاء
219- سـؤ ال : اگـر دکـتـرهـا بـه خانمى بگويند در صورتى که حامله شوى برايت خطر جانى دارد، آيا زن مى تواند لوله هاى رحم خود را ببندد، اگر چه مستلزم عقيم شدن دائمى و يا مستلزم نگاه غير به عورتين باشد؟
جـواب : اگـر پـزشـک مـتـخـصـص بـگـويـد و از گـفـتـه او اطـمـيـنـان حاصل شود، مانعى ندارد و لمس و نگاه در حد اضطرار و ناچارى جايز است .
امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مکارم : استفتاء
220- سؤ ال : خانمى نمى دانسته گذاشتن دستگاه درون رحمى اگر مـستلزم نظر و لمس غير به عورتين باشد جايز نيست و اين کار را انجام داده ، لکن حالا که فهميده ، آيا بايد آن را بيرون بياورد يا نه ؟ با توجه به اينکه اگر آن را خارج نکند، مـجـبـور اسـت هـر چـند وقت يکبار براى معاينه نزد دکتر برود و اين مستلزم نگاه حرام خواهد بود.
جواب :
فـاضل : خارج کردن آن بالفعل لازم نيست ولى در زمانى که بيرون نياوردن آن ملازم با نگاه غير به عورتين او باشد، لازم است آن را خارج نمايد.
استفتاء
مـکـارم : مـادامـى کـه بـيـرون آوردن آن لازم نـبـاشـد، مـى تـوانـد آن را بـه حال خود باقى بگذارد و بعد به عنوان ضرورت آن را خارج نمايد.
استفتاء
221- سـؤ ال : اگـر خـانـمـى بـا داشـتـن 5 فـرزنـد نمى تواند از وسـايـل عـادى ضـد حـاملگى از قبيل قرص ، آمپول و... استفاده کند، آيا مى تواند با بستن لوله هاى رحم از آبستنى جلوگيرى کند؟
جـواب : جـلوگـيـرى از انـعـقاد نطفه اگر موجب فساد عضو و عقيم شدن دائم نشود، با رضايت شوهر مانع ندارد. ولى از لمس و نظر حرام بايد اجتناب کرد.
امام : استفتاء از کتاب رساله نوين ، ص 100.
222- سؤ ال : اينجانب داراى 10 فرزند مى باشم و از نظر کثرت اولاد در زحمت هستم ، مى خواهم لوله هاى رحم خود را ببندم ، آيا شرعا جايز است يا خير؟
جـواب : اگـر مـوجـب نـازايـى دائم نـشـود و ضـرر به مزاج و عضو نرساند و شوهر راضـى بـاشـد و عـمـل هـمـراه بـا ارتـکـاب مـحـرم شـرعـى نـبـاشـد، اشکال ندارد.
امام : استفتاء
223- سـؤ ال : اگـر خانمى داراى تعدادى فرزند باشد که مخارج آنـان بـه سـختى تاءمين مى شود و از لحاظ تربيتى و نگهدارى آنان در سختى است ، آيا مى تواند براى جلوگيرى از حامله شدن از آى - يو - دى استفاده کند؟ با علم به ايـنـکه اين دستگاه را حتما بايد دکتر زن يا مرد براى او بگذارد و اين کار موجب نگاه حرام است .
جواب : جايز نيست .
امام : استفتاء
تبريزى : صراط النجاة ، سؤ ال 873.
224- سـؤ ال : شـخـصـى بـا عـمـل جـراحـى خـود را عـقـيـم کـرده ، حـال مـتـوجـه شـده اسـت کـه ايـن عـمل ، نقص عضو و اضرار به بدن بوده و حرام است . آيا واجب است دوباره خود را معالجه کند تا در صورت امکان ، به حالت اول در آيد؟
جـواب : بـا فرض امکان ، احوط معالجه است . چون بقاى ضرر هم حرام است و اضرار به نفس حرام است حدوثا و بقاء.
امام : با استفاده از استفتاء در کتاب احکام پزشکان ، ص 55.انشاءالله عاقبت بخيرشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

1 + 0 =

پربازدیدترین ها