آیا کسی که در دوران مجردی گناه استمناء انجام میداده است در هنگام خواستگاری باید آن را به عنوان عیب ونقص مطرح کند یاخیر؟

متن سوال: 
آيا کسي که در دوران مجردي گناه استمناء انجام ميداده است در هنگام خواستگاري بايد آن را به عنوان عيب ونقص مطرح کند ياخير؟(چون ميگويند اين گناه دليل برخي از طلاق ها ميباشد)

دوست خوبم سلام
ازعوارض خودارضائي دردوران مجردي ،قدرت بررابطه زناشوئي نداشته ودچارزودانزالي شده واين مسئله بعدازمدتي زمينه سردي روابط وتلخي وکدورت رابوجود مي آورد.
چون درمسئله زناشوئي ورابطه جنسي زنان بخاطربعضي حالات وروحياتشان ديرترارضاء شده وهمين مسئله درابتداموردبي توجهي مردان بوده وهمچنين زنان بخاطر حيا وعفت ذاتي شان اين مسئله رامستقيم برزبان نمي آورند ولي با بهانه جوئي وبدرفتاري به نوعي اعتراض خودرانشان داده وازآنجائيکه اغلب مردان آگاهي کافي ندارندويانسبت به اين مسئله بي توجه مي باشند،کم کم منجربه جدائي وترک ودرنهايت به طلاق خواهدشد.
چندتوصيه ؛اولاً اين مسئله رانبايد به هيچ عنوان باهمسرآينده درميان گذاشت ويا به نوعي اورامتوجه کرد.دوماً شما جوانيد باترک هميشگي اين کاروهمچنين با تحرک وورزش مستمر وتغذيه مناسب ومقوي وهمچنين تزکيه وعبادت مي توانيد درخودتان قواي ازدست رفته رابازيافته وايمان واراده تان رامضاعف سازيد.
قطعاً اين مشکل زودانزالي ولذت نبردن ازهمسر برطرف شده وآرامش وتسکين واقعي رادرکنارهمسرتان بدست خواهيدآورد.
مطالعه کتاب؛1-مردان مريخي وزنان ونوسي 2-آموزش مسائل زناشوئي وروابط جنسي،اسلامي نسب3-به آثارآقاي دهنوي دراين زمينه مراجعه نمائيد.

موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

3 + 9 =

پربازدیدترین ها