استفاده از دو مهر در مساجد اشکال دارد؟

متن سوال: 
استفاده از دو مهر،ُ در مساجد اشکال دارد؟

رهبري شماره استفتاء: 3eb8626247ef3357b00308b382ceab49
في نفسه اشکال ندارد.
مکارم کد رهگيري: 9506140126
استفاده از دو مهر براي سجده، درصورتي که مهرها روي همديگر باشند، اشکالي ندارد.
شبيري زنجاني سوال شماره 33434 - تاريخ پرسش 1395/6/14 21:13:22
خير، اشکال ندارد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 2 =

پربازدیدترین ها