با ديدن فيلم سکسي بدونه اينکه ب آلت خودت دست بزني يک قطره آبي خارج شود ميشود نماز خواند؟ غسل دارد؟

متن سوال: 
با ديدن فيلم سکسي بدونه اينکه ب آلت خودت دست بزني يک قطره آبي خارج شود و لباس زير را نمناک کند.آيا نجس است يا نه؟ميشود نماز خواند يا نميتوان؟ غسل دارد؟

سلام عليکم
1- در صورتيکه نيمي دانيد مني است يا نه و مشکوک است، اگر با شهوت و جستن خارج نشده، حکم به مني نمي شود وغسل لازم نيست. (1)
2- اگر بعد از ادرار، استبرا انجام شده است و نمي دانيد اين مايع ادرار است يا مايعي ديگر، حکم به پاکي مي شود و نجس هم نيست. (2)
3- ديدن اين فيلم ها گناه است و بايد ترک شود.
(1) رساله ي محشا، م 346
(2) رساله ي محشا، م 73

نوع سوال: 

ارسال سوال

9 + 6 =

پربازدیدترین ها