برخی از نشانه های خون حیض را بیان کنید؟

متن سوال: 
سلام برخي از نشانه هاي خون حيض

آيات عظام: امام خميني، اراکي، بهجت، امام خامنه اي، نوري، سبحاني: خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سرخ مايل به سياهي يا سرخ است و با فشار و کمي سوزش بيرون مي آيد. آيات عظام: خوئي، گلپايگاني، سيستاني، تبريزي، وحيد، ‌صافي: خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سياه يا سرخ است و با فشار و کمي سوزش بيرون مي آيد. آيةالله العظمي فاضل لنکراني: خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سرخ مايل به سياهي يا سرخ تيره است و با فشار و کمي سوزش بيرون مي آيد. آيةالله العظمي مکارم شيرازي: خون حيض نشانه هايى دارد: در بيشتر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن تيره يا سرخ است و با فشار و کمى سوزش خارج مى شود. آيةالله العظمي شبيري زنجاني: خون حيض در بيشتر اوقات گرم و تازه، و رنگ آن سياه يا سرخ تيره است و با فشار و سوزش بيرون مي آيد. آيةالله العظمي مظاهري: خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ سرخ مايل به سياهي است و با فشار و کمي سوزش بيرون مي آيد. توضيح المسائل مراجع ج 1 احکام حيض

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها