تمام احکام وفروعات بحث مطهرات

متن سوال: 
سلام عليکم احکام وفروعات بحث مطهرات بيان کنيد

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
تمام احکام وفروعات بحث مطهرات راخدمت شماتقديم مي کنيم:
مطهرات
سئوال: چند چيز نجاست را پاک مي‌کند، آنها را نام ببريد؟
جواب: ده چيز، نجاست را پاک مي‌کند و آنها را مطهرات مي‌گويند:
1.آب. 2.زمين. 3.آفتاب. 4.استحاله. 5.انتقال. 6.اسلام. 7.تبعيت 8..برطرف شدن عين نجاست 9.استبراء حيوان نجاست خوار 10. غائب شدن مسلمان (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م 148)
آب
سئوال 1: چه شرايطي بايد باشد تا آب چيز نجس را پاک نمايد؟
جواب: 1. آب بايد مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و..، چيز نجس را پاک نمي‌کند.
2. آب بايد پاک باشد.
3. آنکه وقتي چيز نجس را مي‌شوند آب مضاف نشود و بو يا رنگ يا مزه‌ي نجاست هم نگيرد.
4. آنکه بعد از آب کشيدن چيز نجس، عين نجاست در آن نباشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م149)
سئوال 2: انواع آب‌هاي مطلق را نام ببريد؟
جواب: 1) آب کر، 2) آب قليل، 3) آب جاري، 4) آب باران، 5) آب چاه. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م15)
سئوال 3: به چه آبي، آب کر و قليل گفته مي‌شود؟
جواب: آب کر مقدار آبي است که اگر در ظرفي که درازا و پهنا و گودي آن، هر يک سه وجب و نيم است بريزند، آن ظرف را پر کند. حال اگر آب از اين ميزان کمتر باشد و از زمين نجوشد، آب قليل گفته مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م16 و 25)
سئوال 4: اگر آب کر را با تشت به جاي نجس بپاشند آيا اين آب، آب کر محسوب مي‌شود؟
جواب: خير ـ آبي که با ظرف کوچک‌تر از کر منتقل شوده است قليل محسوب مي‌شود. (ر.ک با صرف نظر از تغير عبارت توضيح المسائل امام خميني(ره), م25)
سئوال 5: اگر عين نجاست مثل خون به آبي بيشتر از کر برسد چه حکمي دارد؟
جواب: اگر عين نجس مانند خون به آبي که بيشتر از کر است برسد و بو يا رنگ يا مزه‌ي قسمتي از آن را تغير دهد، چنانچه مقداري که تغير نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس مي‌شود، و اگر به اندازه‌ي کر يا بيشتر باشد فقط مقداري که بو يا رنگ يا مزه‌ي آن تغيير کرده نجس مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م19)
سئوال 6: اگر فردي با شلنگ منزل، آب را بر فرش متنجس، جاري نمايد، آيا از طهارت کفايت مي‌نمايد يا خير؟ و آيا غساله و آبي که جاري مي‌شود و لو اندک بايد رفع گردد؟
جواب: به نظر برخي از مراجع با برطرف شدن عين نجاست و اتصال آب کر يا جاري به فرش متنجس و فرا گرفتن آن، محل متنجس پاک مي‌شود و جدا شدن غساله آن لازم نيست. و به نظر بعضي ديگر از مراجع لازم است غساله نجس جدا گردد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م159)
سئوال 7: حکم آب جاري که با نجاست تماس پيدا کند چيست؟
جواب: اگر رنگ و بو و مزه نجاست را نگيرد، پاک باقي مي‌ماند مثلاً اگر گوسفندي را در کنار جوي آب سر ببرند مقدار آب جاري که رنگ خون گرفته نجس است و بقيه آن پاک مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م30)
سئوال 8: استفاده از آب چاهي که جانداري مرده چون مرغ و گربه در آن بيفتد چگونه است؟
جواب: لازم است به مقداري که آب، بوي تعفن ميته يا طعم آن را مي‌دهد، خارج نمايند و بقيه آن پاک و قابل استفاده است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م44 و 45)
سئوال 9: اگر چيز نجس را که بايد دوبار شسته شود، يک بار شسته شود ولي مقدار آبي که به يک بار شسته مي‌شود، بيشتر از مقدار آبي است که به دوبار شسته مي‌شود، آيا آن چيز پاک مي‌شود؟
جواب: زيادي آب ميزان نيست و در موارد لزوم تعدد بايد مراعات شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س315)
سئوال 10: آيا با تري دست مي‌شود چيز نجس را تطهير کرد؟ مثلاً يک دست بکشد و نجاست را برطرف کند و يک دست ديگر بکشد و آن را پاک کند؟
جواب: کافي در تطهير نيست. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س319)
سئوال 11: تطهير متنجس به بول، به وسيله‌ي آب جاري يا آب لوله‌ي شهر يا آب کر،‌فشار يا تعدد مي‌خواهد يا خير؟
جواب: در فرض مسأله تعدد لازم نيست ولي در تطهير چيزهايي که قابل فشار است، بنابر احتياط فشار لازم است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س321)
سئوال 12: قسمتي از فرش به واسطه‌ي بول نجس شده و به پشت فرش هم رسيده و در نتيجه آن قسمت از کف اطاق هم نجس شده، آيا وقتي که از رو، فرش را با آب لوله کشي تطهير کنيم، قسمت پشت فرش و آن قسمت از کف اطاق هم پاک مي‌شود يا خير؟
جواب: براي آب کشيدن، زمين بايد جداگانه تطهير شود و براي پاک کردن فرش اگر با آب لوله رويش آب بريزند و از پشتش عبور کند و خارج شود، هر دو رو پاک مي‌شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س322)
سئوال 13: اگر رنگ و بو و طعم آب کري که نجس شده است، به واسطه‌ي افزودن يک ماده‌ي شيمياي به آب کر، از بين برود، آيا پاک مي‌شود؟
جواب: طاهر و پاک نمي‌شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س324)
سئوال 14: آيا در ماشين‌هاي لباسشويي برقي که مقداري آب از شير متصل به کر داخل مخزن جمع مي‌شود و روي لباس‌ها مي‌ريزد و بعد آب قطع مي‌شود و آب موجود در مخزن در اثر نيروي گريز از مرکز از لباس‌ها جدا شده و بيرون مي‌رود آيا از نظر شرعي لباس‌ها پاک است يا خير؟
جواب: بعد از زوال عين نجاست اگر دو مرتبه در آب قليل و يا يک مرتبه با آب لوله شسته شود و غساله منفصل شود، پاک مي‌شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س328)
سئوال 15: در رابطه با لباس‌شويي‌هاي عمومي: با توجه به اين که در هر منطقه و محله افرادي که طهارت اسلامي را رعايت نمي‌کنند، کم و بيش وجود دارند، آيا لباس‌هايي که در اين لباسشويي‌ها شسته مي‌شوند پاکند يا خير؟
جواب: اگر لباس را پاک تحويل داده‌اند و شک داشته باشند که نجس شده، پاک است و همچنين اگر لباس نجس بوده و کسي که متصدي شستن است بگويد تطهير نموده، محکوم به طهارت است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س329)
سئوال 16: آيا خشک شويي‌ها که لباس مردم را با مواد شيميايي مي‌شويند در صورتي که لباس نجس باشد باعث پاک شدن لباس مي‌شوند؟
جواب: در فرض مرقوم طهارت حاصل نمي‌شود. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س330)
سئوال 17: اگر لباس آلوده به خون يا مني را بشوئيم ولي پس از تطهير، باز رنگ و اثر آن باقي بماند؛ آيا اين مقدار شستن کفايت مي‌کند؟
جواب: اگر عين نجاست مني يا خون از بين برود و شسته شود، پاک مي‌شود هر چند رنگ آن باقي باشد و از وسوسه اجتناب لازم است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س334)
سئوال 18: بعضي از مايعات مثل رنگ‌ها که بر درب‌ها مي‌زنند اگر نجس شوند در صورت انجماد آيا با آب قابل تطهير است يا خير؟ و ظاهر آنها چطور؟
جواب: ظاهر آن قابل تطهير است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, س335)
سئوال 19: آب باراني که از ناودان خانه‌ها هنگام عبور از کوچه يا خيابان به سر ما مي‌ريزد چه حکمي دارد؟
جواب: يکي از مطهرات باران مي‌باشد و آبي که از ناودان پايين مي‌ريزد محکوم به طهارت مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م39)
سئوال 20: در شهر ما تقريباً همه منازل از پمپ آب استفاده مي‌کنند آيا آب جاري در لوله‌هاي منازل (با توجه به اينکه آب در مخزن مي‌ماند و پمپاژ مي‌شود) آب قليل مي‌باشد؟
جواب: اگر آب در مخزن کمتر از کُر باشد و متصل به کر هم نباشد، حکم آب قليل را دارد که در ابتدا بايد رعايت احکام آب قليل بنمايند. اما پس از روشن شدن پمپ و متصل شدن آب شهر يا منبع، حکم آب کر را دارد. (ر.ک توضيح المسائل آيه الله گلپايگاني, ج1, ص28, س5)
زمين
سئوال 1: سنگ موزائيک و آسفالت غير قيري، آيا از مطهرات هستند؟
جواب: بلي ـ پاک کننده است. (ر.ک توضيح المسائل آيه الله گلپايگاني, ج1, ص45, س69)
سئوال 2: شرايط مطهر بودن زمين چيست؟
جواب: زمين با سه شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک مي‌کند:
1. آنکه پاک باشد.
2. خشک باشد.
3. عين نجاست مثل خون و بول يا گِل نجس با راه رفتن يا ماليدن پا به زمين، از کف پا يا کفش برطرف شده باشد و نيز زمين بايد خاک يا سنگ و مانند اينها باشد و بعضي از فقها مي‌فرمايند، آجر فرش هم پاک کننده است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م183)
سئوال 3: چقدر راه رفتن روي زمين موجب پاک شدن مي‌شود؟
جواب: بهتر است پانزده قدم يا بيشتر راه برود. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م185)
سئوال 4: زمين چه چيزهايي را پاک مي‌کند؟
جواب: زمين ته کفش و کف پا را پاک مي‌کند و به نظر بعضي از فقهاء، کف پاي مصنوعي و ته عصا و نعل چهار پايان و چرخ ماشين و گاري هم به وسيله راه رفتن روي زمين پاک مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م183)
سئوال 5: اگر پاي انسان (مثلاً) به غير از راه رفتن نجس شود آيا زمين آن را پاک مي‌کند؟
جواب: نجاستي که به غير راه رفتن به پا رسيده است با راه رفتن پاک نمي‌شود و بايد با آب تطهير شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م183)
آفتاب
سئوال 1: آيا شيشه‌هاي معمولي درب و پنجره، مانع مطهريت آفتاب هستند يا نه؟ و اگر پشت خود شيشه نجس باشد، با تابيدن آفتاب بر روي آن پاک مي‌شود يا خير؟ (مقلد امام)
جواب: اگر مانع تابش آفتاب بر جايي نجس نباشد، مانع مطهر بودن نيست. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س338)
سئوال 2: آفتاب چه چيزهايي را پاک مي‌کند؟ و چه شرايطي بايد حاکم باشد تا آنها را پاک کند؟
جواب: آفتاب، زمين و ساختمان و چيزهايي که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده، و همچنين ميخي را که به ديوار کوبيده‌اند و جزء ساختمان حساب مي‌شود با شش شرط پاک مي‌کند:
آنکه چيز نجس به طوري تر باشد که اگر چيز ديگر به آن برسد تر شود، پس اگر خشک باشد بايد به وسيله‌اي آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.
2. آنکه اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب آن را برطرف کنند.
3. آنکه چيزي از تابيدن آفتاب جلوگيري نکند، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشک کند، آن چيز پاک نمي‌شود، ولي اگر ابر به قدري نازک باشد که از تابيدن آفتاب جلوگيري نکند اشکال ندارد.
4. آنکه آفتاب به تنهايي چيز نجس را خشک کند. پس اگر مثلاً چيز نجس به وسيله‌ي باد و آفتاب خشک شود، پاک نمي‌گردد، ولي اگر باد به قدري کم باشد که نگويند به خشک شدن آن چيز نجس کمک کرده، اشکال ندارد.
5. آنکه آفتاب مقداري از بناء و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، يک مرتبه خشک کند، پس اگر يک مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روي آن را خشک کند، و دفعه‌ي ديگر زير آن را خشک کند، فقط روي آن پاک مي‌شود و زير آن نجس مي‌ماند.
6. آنکه ما بين روي زمين يا ساختمان که آفتاب به آن مي‌تابد با داخل آن، هوا يا جسم پاک ديگري فاصله نباشد.
(ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م191)
استحاله
سئوال 1: استحاله از مطهرات است، لطفاً آن را توضيح دهيد؟ (بر اساس فتواي آقايان: امام، مکارم، تبريزي)
جواب: استحاله يعني چيزي به چيز ديگري تبديل شود که ديگر اسم سابق را نداشته باشد مانند اينکه سگ در نمکزار فرو رود و تبديل به نمک شود يا کود تبديل به خاک شود و يا چوب نجس پس از سوختن، خاکسترش پاک است. بنابراين استحاله موجب پاکي چيز نجس مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م195)
سئوال 2: برطرف شدن عين نجاست را توضيح دهيد؟
جواب: برطرف شدن عين نجاست اين است که اگر بدن حيوان به عين نجاست، نجس شده باشد، مثل خون، وقتي خون آن برطرف شود پاک مي‌شود و ديگر احتياج به آب کشيدن ندارد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م216)
سئوال 3: اگر روغني که جهت سوختن استفاده مي‌شود (نفت، گازائيل، بنزين) نجس شود و بعد از سوختن به صورت دوده درآيد آيا در اين صورت استحاله شده و پاک است يا خير؟
جواب: دوده‌ي متنجس نجس نيست، مگر آنکه آلوده به ذرات متنجس باشد. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س339)
سئوال 4: آب داغي که نجس مي‌باشد آيا بخار آن هم نجس است؟ (مقلد حضرت امام)
جواب: پاک است. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س340)
ساير مطهرات
سئوال 1: انتقال از جمله‌ي مطهرات است لطفاً آن را توضيح دهيد؟
جواب: اگر خون بدن انسان يا خون حيواني که خون جهنده دارد، به بدن حيواني که خون جهنده ندارد، برود و خون آن حيوان حساب شود پاک مي‌گردد، اين عمل و فرايند را انتقال گويند. بنابراين خوني که زالو از انسان مي‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمي‌شود بلکه مي‌گويند خون انسان است، نجس مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م205)
سئوال 2: خون پشه‌اي که روي بدن انسان مي‌نشيند و روي بدن انسان کشته مي‌شود چه حکمي دارد؟
جواب: اگر کسي پشه‌اي را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خوني که از پشه بيرون آمده از او مکيده يا از خود پشه مي‌باشد، پاک است. و همچنين است اگر بداند از او مکيده ولي جزو بدن پشه حساب شود. اما اگر فاصله بين مکيدن خون و کشتن پشه به قدري کم باشد که بگويند خون انسان است، يا معلوم نباشد که مي‌گويند خون پشه است يا خون انسان، نجس مي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م206)
سئوال 3: اسلام که از مطهرات است چگونه شخص کافر را پاک مي‌کند؟
جواب: اگر کافر شهادتين را بگويد، يعني بگويد: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله مسلمان مي‌شود، و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بيني و عرق او پاک است. ولي اگر موقع مسلمان شدن عين نجاست به بدن او بوده، بايد برطرف کند و جاي آن را آب بکشد،‌ولي اگر پيش از مسلمان شدن عين نجاست برطرف شده باشد لازم نيست جاي آن را آب بکشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م207)
سئوال 4: تبعيت چيست؟ و چگونه شيء نجس را پاک مي‌کند؟
جواب: تبعيت آن است که چيز نجسي به واسطه‌ي پاک شدن چيز نجس ديگر پاک شود. مثلاً کسي که با دست خود چيزي را آب مي‌کشد، اگر دست و آن چيز با هم آب کشيده شود بعد از پاک شدن آن چيز، دست او هم پاک مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م210)
سئوال 5: حيوان نجاستخوار را چگونه بايد پاک کرد تا بتوان از آن بهره جست؟
جواب: بول و غائط حيواني که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، نجس است و اگر بخواهند پاک شود بايد آن را استبراء کنند، يعني تا مدتي که بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آن نگويند، نگذارند نجاست بخورد و غذاي پاک به آن بدهند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م220)
سئوال 6: اگر شئي در اختيار شخصي باشد و آن شيء نجس شده باشد، بعد از مراجعه به آن مکان از نجاست اثري نمي‌بينيم، حال آيا غائب شدن دليل بر پاک شدن شيء نجس شده است؟
جواب: غايب شدن مسلمان و چيزي که در اختيار اوست در صورتي محکوم به طهارت است که احتمال آب کشيدن توسط آن شخص داده شود و الا غايب شدن از محل نجس اثري در تطهير ندارد. بلي اگر مکاني نجس شده بود و مسلماني که رعايت مسائل طهارت و نجاست را مي‌کند از آن مطلع گشته و بعد ديديم با آن مکان معامله طهارت مي‌کند و احتمال آب کشيدن داديم، ‌محکوم به طهارت است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م221)
سئوال 7: در روستاي ما براي تهيه‌ي شيره‌ي انگور، آب انگور رسيده را مي‌گيرند و آن را با خاک مخصوصي مخلوط مي‌کنند و بعد آن را مي‌جوشانند تا اين که حدود 3/1، يعني يک ثلث آن کم شود، سپس آن را در آفتاب قرار مي‌دهيم تا کمتر و غليظ‌تر و تيره‌تر شود؛ بعد جهت خوردن استفاده مي‌شود، حال اين شيره‌ي انگور چه حکمي دارد؟
جواب: در فرض مرقوم اگر با جوشيدن روي آتش دو ثلث آن کم نشود، خوردن آن حرام است. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, س342)
کيفيت تطهير
سئوال 1: اگر جاي نجس را فقط با چيزي پاک کنند (به طريقه‌ي غير شرعي) ولي نجاستي ديگر ديده نشود، آن مکان چه حکمي دارد؟ آيا نجاست را همچنان انتقال مي‌دهد؟
جواب: در فرض سئوال، مکان مذکور نجس است و در صورت ملاقات با رطوبت موجب نجاست مي‌گردد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م170, ص118 و م125, ص96)
سئوال 2: وسائل آرايشگاه که به خون آلوده مي‌شوند و ما نمي‌دانيم که آيا آنها را بعداً به طريقه‌ي شرعي شستشو مي‌دهند يا نه حکم آنها چيست؟
جواب: پس از نجاست تا يقين به پاک شدن به طريق شرعي نداشته باشيد، محکوم به نجاست است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م127,ص97
سئوال 3: اگر جايي از ديوار يا درب نجس شود و قابل شستشو نباشد و ‌آفتاب هم به آن نتابد چگونه مي‌شود آن را پاک کرد؟
جواب: اگر نياز به پاک کردن باشد بعد از برطرف کردن عين نجاست با ريختن آب قليل يا با شلنگ آب متصل به کر پاک مي‌شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م180, ص122)
سئوال 4: اگر نجاستي داخل محفظه بيني يا گوش شود تطهير آن چگونه است؟
جواب: تطهير داخل بيني يا گوش لازم نيست. اگر ظاهر آن نجس شده است، ظاهر را تطهير نمائيد کفايت مي‌کند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م216, ص138)
سئوال 5: اگر از قسمتي از بدن خون بيايد و ما متوجه نباشيم و بدن ما که خون آلود است به بعضي جاها اصابت کند و ما هم دقيقاً ندانيم که به کجا برخورد کرده است به عنوان مثال که از قسمتي از پا خون آمد به اندازه محدود و ما هم در چند اتاق به روي فرش راه رويم بعد از چند دقيقه متوجه خون شويم چه حکمي دارد؟
جواب: هر نقطه‌اي که يقين داريد خون به آن رسيده نجس است و بايد تطهير شود و جاهاي مشکوک محکوم به طهارت است. (تحرير الوسيله, ج1, ص121, قول في کيفيه المتجنس)
تخلي
سئوال 1: طهارت صحيح از نظر اسلام براي زن و مرد هنگام تخلي چگونه است؟
جواب: بعد از پاک شدن عين نجاست در مورد ادرار دوبار و در مورد مدفوع يک بار شستن با آب قليل کفايت مي‌کند و اگر شلنگ متصل به کر باشد يک بار آب ريختن پس از برطرف شدن عين نجاست کافي است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م66 و 67)
سئوال 2: آيا انسان هنگام تخلي لازم است عورت خود را از بچه‌ي مميز بپوشاند؟
جواب: واجب است انسان وقت تخلي و مواقع ديگر، ‌عورت خود را از کساني که مکلفند (چه محرم و چه نامحرم) و همچنين ديوانه‌ي مميز و بچه‌هاي مميزي که خوب و بد را مي‌فهمند، بپوشانند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م57)
سئوال 3: آيا انسان هنگام تخلي مي‌تواند رو به قبله بنشيند؟ اگر جواب منفي است، در صورتي که انسان مجبور باشد، حکم شرعي را برايمان روشن فرمائيد؟
جواب: موقع تخلي بايد طرف جلوي بدن، يعني شکم و سينه رو به قبله و پشت به قبله نباشد. ولي اگر کسي مجبور باشد رو به قبله بنشيند مثلاً براي اينکه نامحرم او را نبيند، مجبور است رو به قبله بنشيند مانعي ندارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م59 و 62)
سئوال 4: آيا مي‌شود هنگام غائط کردن جهت تطهير از دستمال کاغذي يا پارچه و يا سنگ و مانند اينها استفاده کرد؟ در چه جاهايي مي‌توان فقط با آب مخرج غائط را طاهر ساخت؟
جواب: در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاک مي‌شود:
1. آنکه با غائط، ‌نجاست ديگري مثل خون بيرون آمده باشد.
2. آنکه نجاستي از خارج به مخرج غائط رسيده باشد.
3. آنکه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. در غير اين سه صورت مي‌شود مخرج را با آب شست و يا با پارچه و سنگ و مانند اينها پاک کرد، اگرچه شستن با آب بهتر است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م65)
سئوال 5: آيا مخرج بول با غير آب پاک مي‌شود؟
جواب: خير ـ مخرج بول فقط با آب مي‌تواند، پاک شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م66)
سئوال 5: استبراء چيست؟ آيا اين عمل بعد از ادرار واجب است؟ و آيا اين عمل مختصّ مردان است يا زنها هم استبراء مختص به خودشان دارند؟
جواب: استبراء عمل مستحبي است که مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مي‌دهند، و آن داراي اقسامي است، و بهترين آنها اين است که بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهير کنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه‌ي دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بکشند و بعد شست را روي آلت و انگشت پهلوي شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. استبراء مختص مردها است و براي زنها استبراء از بول نيست و اگر رطوبتي ببيند و شک کند پاک است يا نه، پاک مي‌باشد. وضو و غسل را هم باطل نمي‌کند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م72 و 77)
سئوال 6: چه فايده‌اي براي استبراء در طهارت مترتب است؟
جواب: فائده‌اش آن است که اگر استبراء به شکل صحيحي انجام شود، هر رطوبت مشکوکي که از انسان خارج شود، محکوم به طهارت است. آبي که گاهي بعد از ملاعبه و بازي کردن از انسان خارج مي‌شود و به آن مَذي مي‌گويند پاک است. و نيز آبي که گاهي بعد از مني بيرون مي‌آيد و به آن وَذي مي‌گويند هم پاک است و آبي که گاهي بعد از بول بيرون مي آيد و به آن وَدي مي‌گويند، اگر بول به آن نرسيده باشد پاک است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, م73 يببا توجه به فتواي آيت الله مکارم شيرازي)
سئوال 7: بنده جواني 18 ساله هستم و در سن 15 سالگي مسأله‌ي استبراء و چگونگي آن را به دقت از رساله مطالعه کردم ولي خوب نفهميدم و بالطبع به شکل نادرستي آن را انجام مي‌دادم، حال در اين چند سال که رطوبتي از من ممکن بود خارج شده باشد که طبق مسأله‌ي استبراء آن را پاک فرض کرده‌ام با توجه به اين گفته‌ها آيا بايد تمام نمازهايي را که با اين حالت خوانده‌ام قضا کنم؟ (مقلد آيت الله بهجت)
جواب: در فرض مسأله که در موقع خواندن نمازهاي گذشته يقين به طهارت بدن و لباس داشته‌ايد، نمازهاي گذشته صحيح است و قضاي آن لازم نيست. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م74, ص71)
متفرقات طهارت
سئوال 1: مي‌گويند در موقع شستن لباس‌هايي که نجس شده، نبايد دعا يا صلوات ذکر کرد، نظر فقها در اين ارتباط چيست؟ آيا فقط سه بار آب کشيدن و فشار دادن آن پس از رفع نجاست کافي است؟
جواب: بلي ـ سه بار آب کشيدن و فشار دادن، کافي است و ذکر دعا و صلوات در هر حال مستحب است و در موقع شستن لباس نجس هم مانعي ندارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م96, ص114)
سئوال 2: اگر در حالي که از حمام خارج مي‌شويم قطره‌هايي آب از سقف رويمان چکّه کند چه حکمي دارد؟
جواب: اگر يقين به نجاست سقف حمام نداشته باشيد، محکوم به طهارت است. (ر.ک اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري, ج1, ص31, س90).

انشاءالله عاقبت بخيرشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

9 + 2 =

پربازدیدترین ها