تکرار نماز واجب به این دلیل که مثلا حضور قلب نداشته ایم؟

متن سوال: 
تکرار نماز واجب به اين دليل که مثلا حضور قلب نداشته ايم، شرعا جايز است؟

رهبري: شماره استفتاء: 0p2lGOnQXk
چون تکليف به نماز با همان نماز اولي ساقط شده، نمي توانيد مگر آنکه نماز را فرادا خوانده و بخواهيد به جماعت اعاده کنيد.
مکارم: کد رهگيري: 9508190064
تکرار نمازي که شرعا باطل نبوده، اگر به قصد ورود باشد حرام و اگر به قصد رجا باشد اثري ندارد.
در فرض سوال بهتر است نواقصي که در نماز بوده را با خواندن نافله و تعقيبات جبران کنيد. براي تحصيل حضور قلب رعايت امور زير لازم است: 1-معرفت خداوند بزرگ که مانع توجه به مسائل کم اهميت دنيوي مي گردد.2 -تمرکز حواس و عدم توجّه به مسائل و کارهاي پراکنده.3-انتخاب محل مناسب. 4-دوري از گناه. 5-شناخت فلسفه و معني نماز. 6-انجام مستحبات. 7-تمرين و استمرار.
شبيري زنجاني: سوال شماره 35248: مي¬تواند نماز را رجاءاً اعاده کند.
سيستاني کد استفتاء 551205: اگر صحيح خوانده نمي تواند دوباره به نيت ادا بخواند مگر اينکه در بار دوم به جماعت بخواهد بخواند.

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 2 =

پربازدیدترین ها