خريد گوشي دزديده شده چه حکم شرعي اش دارد؟

متن سوال: 
خريد گوشي دزديده شده چه حکم شرعي دارد؟ آيا گناه وکفاره دارد؟؟؟؟؟؟

سلام عليکم
کفاره ندارد اما اين خريد باطل است و مال بايد به صاحبش برگردانده شود و کسي که مال دزدي را مي خرد استفاده از آن حرام است. (1)
اگر بدون رضایت صاحب مال استفاده کرده است ضامن است.

منبع
1. مساله ي 2081 و احکام غصب (مساله ي 2545 و قبل و بعدش)

نوع سوال: 

ارسال سوال

7 + 0 =

پربازدیدترین ها