در ماه رمضان ساعت را اشتباه دیده لذا بعد اذان صبح چیزی خورد حکم روزه چیست؟

متن سوال: 
شخصي در ماه رمضان تحقيق به ساعت کرده است و ساعت هم درست بوده است فقط اين شخص ساعت را اشتباه ديده است، لذا بعد اذان چيزي خورده است. رهبري که تحقيق به ساعت را در رمضان کافي مي دانند اين فرض را نيز از موارد تحقيق به ساعت مي دانند، هر چند ساعت درست بوده و اشتباه از خود شخص بوده است؟! روزه ي او کافي بوده يا بايد قضا کند؟

شماره استفتاء: F8FnQifQB8Y
روزه او صحيح است.

نوع سوال: 

ارسال سوال

8 + 0 =

پربازدیدترین ها