سلام آيا برگزاري مراسم "جشن طلاق" كه سنت سيئه و زشتي است كه باعث تشويق جامعه به سوي طلاق و سست شدن بنيان هاي خانواده و ترويج و قبح زدايي از طلاق و افزايش آمار طلاق مي شود جايز است؟ فت

متن سوال: 
سلام آيا برگزاري مراسم "جشن طلاق" كه سنت سيئه و زشتي است كه باعث تشويق جامعه به سوي طلاق و سست شدن بنيان هاي خانواده و ترويج و قبح زدايي از طلاق و افزايش آمار طلاق مي شود جايز است؟

.

برگزاري مراسم "جشن طلاق" به خودي خود اشکال ندارد ولي اگر باعث ترويج فرهنگ غلط و قبح زدايي از طلاق و افزايش آمار طلاق شود جايز نيست.

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها