سلام. من در يک اداره مشغول به کار هستم و گاهي اوقات رئيس اداره از ما مي خواهد کارهايي را که انجام نداده ايم به عنوان فعاليت خودمان ثبت کنيم آيا با اين کار حقوقي که ميگيرم حلال است البته انجام دادن يا ندادن ان ها بر روي ميزان حقوق تاثيري ندارد ؟

متن سوال: 
سلام. من در يک اداره مشغول به کار هستم و گاهي اوقات رئيس اداره از ما مي خواهد کارهايي را که انجام نداده ايم به عنوان فعاليت خودمان ثبت کنيم آيا با اين کار حقوقي که ميگيرم حلال است البته انجام دادن يا ندادن ان ها بر روي ميزان حقوق تاثيري ندارد ؟

.

سلام عليکم
اگر آن کارها جزو مسئوليت هاي شما نيست و کاري که طبق قانون از شما خواسته شده و وظيفه ي شماست انجام مي دهيد و بيان آن کارهاي نشده،‌ هيچ تاثيري در حقوق نه حال و نه آينده ندارد، و منافاتي هم با وظائف شما و اختيارات شما ندارد،‌ ‌حقوقي که مي گيريد في نفسه ايراد ندارد. (1)‌ اما عملي که انجام مي دهيد حرام و گناه است. (2)
تذکر:
البته اينکه هدف ايشان از اين کار چيست و چه آثار و تبعاتي بر اين کار مترتب مي شود گاهي در جواب مساله موثر است زيرا آنچه مسلم است اين است که اين شخص از انجام چنين عملي هدفي را دنبال مي کند لذا در پاسخي که خدمت شما داديم ما فرض کرديم که اين عمل تاثيري عملي ندارد نه در حقوق و نه در امور ديگر که در اين صورت عرض شد في نفسه حقوقي که مي گيريد اگر به وظائف کاري خود عمل کنيد و با مسئوليتي که از شما خواسته اند منافاتي ندارد،‌ ايراد شرعي ندارد.

منبع

(1) سايت آيت الله مکارم،‌ قسمت استفتائات به آدرس:
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21 (جستجوي واژه هاي قانون و کارمند)
(2) همان (جستجوي واژه ي دروغ)

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 6 =

پربازدیدترین ها