شرط فاسد مفسد عقد است؟

متن سوال: 
اگر شرطي با مقتضاي عقد منافات داشته باشد عقد و شرط هر دو باطلند؟

شبيري زنجاني سوال شماره 26096
بله، هر دو باطل اند.

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها