شرط فاسد مفسد عقد است؟

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
اگر شرطي با مقتضاي عقد منافات داشته باشد عقد و شرط هر دو باطلند؟

شبيري زنجاني سوال شماره 26096
بله، هر دو باطل اند.

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها