شناخت منی در زنان به چه صورت است؟

متن سوال: 
در زنان، شناخت ترشحات زنانه از مني به چه صورت است و از کجا مشخص ميشود از زني مني خارج شده است و او جنب شده است؟

به نظر مراجعي مثل رهبري، سيستاني و مکارم خروج ترشحات زن ، اگر همراه با اوج شهوت جنسي باشد، حکم به جنابت آنها مي شود ، و لازم نيست با جستن بيرون بيايد و بدن سست شود و اگر بدون رسيدن به اين حالت باشد, حکم به مني و جنابت نمي شود, مگر آنکه از راه ديگري يقين کند که مني است.
بنا بر اين، مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و در آن حال، رطوبتي از او خارج مي شود، چون به اوج شهوت نرسيده، جنب نمي شود. رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمي کند.
توضيح اوج شهوت جنسي:
اوج لذت و شهوت، به حالتي گفته مي شود که در آن حال، معمولا انسان از خود بي خود مي شود. لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال، انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند. حالت شهوتش تمام شده و معمولا بدنش سست مي شود. حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد، ولي وقتي غذا خورد و سير شد، ديگر ميل به غذا ندارد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

13 + 6 =

پربازدیدترین ها