پسری به پدرش قرض میدهد که سود بگیرد و پدر هم این پول را به پسر دیگرش میدهد که سود بگیرد و این پدر سود را از یک پسر گرفته به دیگری میدهد؟

متن سوال: 
فردي پولي به پدرش قرض ربوي مي دهد و پدر هم آن را به پسر ديگرش به صورت قرض ربوي مي دهد و از يک پسر سود مي گيرد و به پسر ديگر سود را مي دهد. اما طرفين قصد جدي دارند و هر پسر عقد قرض را به صورت جدي بين خود و پدرش منعقد کرده است اشکالي دارد؟

شماره استفتاء pVvdOWwke4
اشکال ندارد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

8 + 0 =

پربازدیدترین ها