چرا همه ی بزرگان جامعه در زمان بعثت به پیامبر ایمان نیاوردند؟

متن سوال: 
چرا همه ي بزرگان جامعه در زمان بعثت به پيامبر ايمان نياوردند؟ (اعم از فقير و غني)

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
در مکه بسياري از مشرکين بر شرک خود پايداري داشتند وحتي تا زمان فتح مکه مسلمان نشدند واکثر آنان برلجاجت خويش باقي بودند وعلت اين همه لجاجت آنان به علل ذيل مي باشد :1.در دين بت پرستي که از اجداد آنان باقي مانده بود ،تعصب خاصي داشتند ودر برخورد با اسلام اظهار تعجب مي کردند وحاضر نبودند دست از دين آبايشان بردارند .
2-بشر بودن پيامبر:مشرکان باور نداشتند که بشر به پيامبري مبعوث مي گردد ولذا قرآن مي گويد کان للناس عجبا ان اوحينا الي رجل منهم ان انذر الناس سوره يونس آيه 2 ويا قالوا ما لهذا الرسول ياکل الطعام ويمشي في الاسواق فرقان آيه 7)چطور پيامبر ي است که غذا مي خورد ودر بازار راه مي رود .3-حسادت روسا وموقعيت ارزشي آنها :در ميان عرب جاهلي مکه ،محور تصميم گيري عمومي ،بزرگان قبايل بودند .اين افراد خود را برتر از همه وديگران را ضعيف از خود مي دانستند وانتظار نداشتند فردي تهي دست براي آنان تصميم بگيرد وطبق ايه مي گفتند : قالوا لولا نزل هذا القرآن علي رجل من القريتين عظيم . چرا اين قرآن بر مردي بزرگ از اهالي دو شهر مکه ويا طائف نازل نشده است سوره زخرف آيه 32.
4-اعتقاد به جبر :گناه وشرک خود را توجيه مي کردندو از خود گناهان را نفي مي کردند ومي گفتند : قالوا لو شائ الرحمن ما عبد ناهم زخرف آيه 20 مي گفتند :اگر خدا ي رحمان مي خواست ما بت نمي پرستيديم وبت پرستي خود را از خواست خدا مي دانستند .5-اطاعت از آباواجداد خود:روابط محکم قبيله اي موجب آن بود که کسي شخصيت خود را به عنوان فرد در نظر نمي گرفت وشخصيت فرد در قبيله وبه خصوص در آبا واجداد او بود ولذا اطاعت آنان بر او واجب بود ومي گفتند : قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان يعبد آبائنا اعراف آيه 70
6- تعلق به دنيا :از موانع عمده گرويدن مشرکين به اسلام ،دلبستگي آنان به ماديات بوده است واحتمال ميدادند که اگر ايمان بياورند فشارهايي بر آنان وارد خواهد گشت وقرآن نيز مي گويد : وقالوا ان نتبع الهدا معک نتفطف من ارضنا قصص آيه 57
مي گفتند اگر همراه تو از هدايت پيروي کنيم بايستي از سرزمين خود ربوده ورانده شويم .
اينها دلايلي بود که باعث مي شد مشرکين به اسلام گرايش نداشته باشند .

موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

5 + 2 =

پربازدیدترین ها