گرد و غباری که به حلق برسد، روزه باطل می‌شود؟

متن سوال: 
آيا هر گرد و غباري که به حلق برسد، روزه باطل مي‌شود؟

فرورفتن غبار به حلق، بي‌اختيار يا ازروي فراموشي، روزه را باطل نمي‌کند؛ اگرچه خيلي غليظ باشد. اما اگر شخص روزه‌دار عمداً گرد و غباري را به حلقش برساند:

الف. غبار غليظ است:
روزه‌اش باطل مي‌شود (حضرت امام و آيات عظام فاضل، بهجت، گلپايگاني، تبريزي، صافي و نوري)
بنا بر احتياط واجب روزه‌اش باطل مي‌شود (رهبر معظم انقلاب و آيات عظام خويي و اراکي و وحيد)
اگر عرفاً به آن خوردن بگويند، روزه‌اش باطل مي‌شود و در غير اين صورت، بنا بر احتياط واجب، روزه‌اش باطل مي‌شود (آيت‌الله‌سيستاني)
روزه‌اش صحيح است؛ مگر آنکه در حلق به گل تبديل شود و فرو رود. دراين‌صورت روزه‌اش باطل مي‌شود (آيت‌الله‌مکارم)
روزه‌اش صحيح است؛ مگر آنکه به‌قدري غليظ باشد که به فروبردن آن، عرفاً خوردن بگويند. دراين‌صورت بنا بر احتياط واجب، روزه‌اش باطل مي‌شود (آيت‌الله‌زنجاني)

ب. غبار غليظ نيست:
بنا بر احتياط واجب به حلق نرساند (آيات عظام خويي، اراکي، وحيد، گلپايگاني، تبريزي، صافي و نوري)
اشکال ندارد (حضرت امام و آيات عظام بهجت، فاضل، سيستاني، مکارم و زنجاني)

ارسال سوال

16 + 4 =

پربازدیدترین ها