گرفتن روزه اسیتجاری با داشتن روزه ی قضا جایز است؟

متن سوال: 
گرفتن روزه اسیتجاری با داشتن روزه ی قضا جایز است؟

.

گرفتن روزه استیجاری مانعی ندارد هرچند روزه قضا یا کفاره به عهده او باشد.
رهبری(حفظه الله): استفتاء از دفتر رهبری به شماره: 572692 و 573293

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها