آرامش چيست؟ چگونه به دست می آید؟

متن سوال: 
آرامش چيست؟ چگونه به دست می آید؟

آرامش چيست؟ چگونه به دست می آید؟
پرسشگرمحترم در زندگی می توان به آرامش رسید و این تنها یک شعار نیست، حقیقتی است که مشاهده شده،نکته مهم این است که آرامش را چگونه معنا کنیم؟ آسایش با آرامش متفاوت است.آسایش داشتن وسائل راحتی است مربوط به بیرون آدمی است ولی آرامش مربوط به درون انسان است یعنی می شود کسانی وسائل راحتی و آسایش را داشته باشند ولی آرامش نداشته باشند همچنان که کسانی هستند وسائل و امکانات ندارند ولی آرامش دارند.ماهیت آرامش یعنی نبود غم و ترس، کسانی که با خدا هستند و اهل ارتباط با خدا هر چه این ارتباط بیشتر و بهتر صورت گیرد نگرش آنها به جهان و افراد تغییر می کند و لذا غم و ترس آنها کاهش می یابد و به آرامش می رسند "ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون"
نگاه به گذشته و شکر خدا.نگاه به آينده و اعتماد به خدا.نگاه به اطراف و جستجوي خدا.نگاه به درون و ديدن خدا .آرامش می دهد
” لحظه هايتان سرشار از بوي خدا”

پربازدیدترین ها