آیا با غسل حیض نماز صحیح است یا خیر؟

متن سوال: 
آيا با غسل حيض نماز صحيح است يا خير؟

سلام وقت شما بخير آيات عظام: امام خميني، اراکي، گلپايگاني، امام خامنه اي، صافي، سبحاني: بعد از آنکه زن از خون حيض پاک شد، ‌واجب است براي نماز و عبادتهاي ديگري که بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، غسل کند. و دستور آن مثل غسل جنابت است، ولي براي نماز بايد پيش از غسل يا بعد از آن وضو هم بگيرد. و اگر پيش از غسل وضو بگيرد بهتر است. آيةالله العظمي فاضل لنکراني: بعد از آنکه زن از خون حيض پاک شد، ‌واجب است براي نماز و عبادتهاي ديگري که بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، غسل کند. و دستور آن مثل غسل جنابت است ولي غسل حيض کفايت از وضو نمي کند و براي نماز پيش از غسل يا بعد از آن بايد وضو هم بگيرد و اگر پيش از غسل وضو بگيرد افضل است. آيات عظام: خوئي، سيستاني، تبريزي، نوري: بعد از آنکه زن از خون حيض پاک شد، ‌واجب است براي نماز و عبادتهاي ديگري که بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، غسل کند. و دستور آن مثل غسل جنابت است (سيستاني: ‌و از وضو کفايت مي کند) ولي بهتر آن است که پيش از غسل (تبريزي: يا بعد از غسل) وضو هم بگيرد. آيةالله العظمي بهجت: بعد از آنکه زن از خون حيض پاک شد، ‌واجب است براي نماز و روزه و عبادتهاي ديگري که بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، غسل کند. و دستور آن مثل غسل جنابت است، ولي براي نماز بنابراظهر بايد پيش از غسل يا بعد از آن وضو هم بگيرد. و اگر پيش از غسل وضو بگيرد بهتر است. آيةالله العظمي شبيري زنجاني: بعد از آن که زن از خون حيض پاک شد، واجب است براى نماز و امور ديگرى که بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود غسل کند، و دستور آن مثل غسل جنابت است و نيازى به وضو ندارد، ولى احتياط مستحب آن است که پيش از‌ غسل يا بعد از آن وضو بگيرد و بهتر آن است که پيش از غسل وضو بگيرد. آيةالله العظمي وحيد خراساني: بعد از آنکه زن از خون حيض پاک شد، ‌واجب است براي نماز و عبادتهاي ديگري که بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، غسل کند. و دستور آن مثل غسل جنابت است و احتياط مستحب آن است که پيش از غسل وضو هم بگيرد. آيةالله العظمي مکارم شيرازي: هنگامي که زن از حيض پاک شود بايد براي انجام عبادات خود غسل کند و اگر دسترسي به آب ندارد تيمم نمايد، دستور غسل حيض مثل غسل جنابت است و از وضو نيز کفايت مي کند، ولي احتياط مستحب آن است که وضو هم بگيرد (خواه پيش از غسل باشد يا بعد از غسل). حضرت آيةالله العظمي مظاهري: بعد از آنکه زن از خون حيض پاک شد، ‌واجب است براي نماز و عبادتهاي ديگري که بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، غسل کند. و لازم نيست براي نماز وضو بگيرد گرچه بهتر است وضو هم بگيرد.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها