-آیا در عزادارى سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟

متن سوال: 
-آیا در عزادارى سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟

1-آیا در عزادارى سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟
آیت الله فاضل: استفاده از آلات لهو و لعب حرام است ولى طبل و دهل و امثال آن جزء این آلات نیست. [بنابراین استفاده از این دو در عزاداری اشکالی ندارد.] (1)
2-استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری و غیر آن چه حکمی دارد؟
همه (به جز صافى و بهجت رحمة الله علیه): اگر به نحو متعارف و غیرلهوی نواخته شود، اشکال ندارد.(2)
آیات عظام صافى و بهجت رحمة الله علیه: استفاده از آن اشکال دارد.(3)

------------------------------
1) جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج‌1، ص: 582‌
2) امام،استفتاءات،ج2،مکاسب محرمه، س27و36؛ خامنه¬ای، اجوبة، س1441؛ مکارم،استفتاءات،ج1،س516؛ نوری، استفتاءات،ج2،س604 و 596 و ج1،س448؛ تبریزی، استفتاءات،س2009، و صراة النجاة،ج6،س1477؛ فاضل، جامع المسائل،ج1،س2174.
3) صافی، جامع الاحکام،ج1،س1602 و توضیح المسائل، م2833؛ دفتر: بهجت

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها