سؤال: بسیارى از تكایا در ایام عزاداریهاى مذهبى، اقدام به حمل «علاماتى » مى كنند كه به قیمت گزافى خریده شده و حمل آن نیز موجب اشكال است . این وسائل از نظر شرعى چه حكمى دارند؟

متن سوال: 
سؤال: بسیارى از تكایا در ایام عزاداریهاى مذهبى، اقدام به حمل «علاماتى » مى كنند كه به قیمت گزافى خریده شده و حمل آن نیز موجب اشكال است . این وسائل از نظر شرعى چه حكمى دارند؟

احكام علامت در عزاداری
سؤال: بسیارى از تكایا در ایام عزاداریهاى مذهبى، اقدام به حمل «علاماتى » مى كنند كه به قیمت گزافى خریده شده و حمل آن نیز موجب اشكال است . این وسائل از نظر شرعى چه حكمى دارند؟
امام خمینى رحمة الله علیه: اشكال ندارد . (1)
سؤال: حكم علمهایى كه در مراسم عزادارى امام حسین علیه السلام از آنها استفاده مى شود و بعضى داراى نقش و نگارهایى نیز هستند چیست؟
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: استفاده از آنها در عزادارى جایز است . (2)
سؤال: آیا جایز است پارچه و دستمالهایى را كه در ایام محرم بر روى علم مى بندند بفروش برسانند و در عزادارى و تعمیر حسینیه مصرف كنند؟
آیت الله فاضل لنكرانى رحمة الله علیه: اگر در مراسم عزادارى محل حاجت نباشد و زاید بر متعارف باشد، مى توانند بفروشند و به مصارف عزادارى و احتیاجات حسینیه ها برسانند . (3)
---------------------------
1) استفتائات امام خمینى رحمه الله، ج‏2، ص 28، س 72 .
2) جامع المسائل، ج‏1، ص 623، س 2173 .
3) همان، س 2179 .

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها