عده زنانی که فاصله حیض دیدنشان خیلی زیاد است چقدر است؟

متن سوال: 
1-زني که بين هر حيض او تا حيض بعدي دو يا سه ماه است عده اش چگونه است؟ 2- اگر بين هر دو حيض بيش از سه ماه است بحث عده اش چگونه است؟ 3-اگر متفاوت است و نظم مشخصي ندارد گاهي بين دو حيض ?? روزه است گاهي دو ماه و گاهي ? ماه و ...در اين صورت حکم عده اش چگونه است؟

رهبري شماره استفتاء: wPWW9zTWobc
زني که حيض مي بيند گرچه مدت بين دو حيض تا کمتر از سه ماه متغير باشد بايد سه طهر عده نگه دارد البته مي تواند با مصرف دارو حيض خود را جلو بيندازد.ولي اگر مدت بين دو حيض سه ماه يا بيشتر مي شود بايد سه ماه عده نگه دارد.

پربازدیدترین ها