چرا ازدواج سخت شده و چرا برخی از دختران ازدواج نمی کنند؟

متن سوال: 
چرا ازدواج سخت شده و چرا برخی از دختران ازدواج نمی کنند؟

چرا ازدواج سخت شده و چرا برخی از دختران ازدواج نمی کنند؟
ازدواج نکردن علل مختلفی می تواند داشته باشد مسلما شرایط اقتصادی اجتماعی کشور بسیار تاثیر گذارست وقتی پسران و مردان به علت های مختلف حاضر به ازدواج نباشند طبیعی است که دختران ازدواج نکرده زیادی خواهیم داشت.البته علت های فردی و خانوادگی نیز مانع ازدواج می شود،که به برخی ازآنها اشاره میشود:
@قصور ویا تقصیر خود دختر:
ممکن است دختر رویا پرداز است و کمال گرا و حاضر به ازدواج با هر کسی نیست و یا برای درس اهمیت بیشتری قائل است یا خدای نخواسته ؛انحرافات اخلاقی ویا رابطه ای ناشایست داشته واعتماد مردم واطرافیان از اوسلب شده واورا شخص صالح وپرهیزگار نمی دانند.
@قصور ویا تقصیر اعضای خانواده:
گاهی دختر بزرگتر ازدواج نمی کند و مانع ازدواج خواهران بعد از خود می شود. ویا گاهی والدین سخت گیرهای بی جهت دارند.و یا خانواده به خوبی معروف نیستند.
@ نقص عضویا مشکل جسمی:
گاهی معلولیت جسمی مانع ازدواج می شود برای جبران این گونه نقصها وحتی نقص جدی در زیبایی،باید استعدادهای خودرا شناسایی وشکوفا ساخت.بروز توانمندیها وقابلیتهای دختر،این نقص ها را جبران می کند.
@محله نامناسب برای زندگی:
اگر خانواده دختر محترم است ودر محله ای نامناسب (بدنام وجرم خیز)زندگی می کنند،باید هجرت کنند.هجرت حرکت مقدسی است که شایدیکی از مصادیقش همین باشد.
@انزواجویی دختر:
گاهی دختر به سبب کم رویی یا هر علت دیگری،انزوا جویی می کند که درست نیست.اومی تواند با حفظ عفت ورعایت ضوابط اخلاقی وشرعی،در مجامع ومحافل مناسب حضور یابد.تا زمانی که مادران نیازمند عروس یا واسطه ها، دختررا نبینند ونشناسند؛چگونه به خواستگاری او بروند؟!
@نبودن همتایی برای دختر:
گاهی دختر تحصیل کرده ،در محیط کوچک و روستایی زندگی می کندکه همتایی برایش نیست.در این صورت پیشنهاد می شوددر صورت نبودن مانع وبا رعایت ضوابط اخلاقی وشرعی،مدتی را مهمان یکی از محارم درشهر بزرگتر شوید.

پربازدیدترین ها