یا برای ازدواج کردن استخاره گرفتن لازم است؟

متن سوال: 
یا برای ازدواج کردن استخاره گرفتن لازم است؟

آیا برای ازدواج کردن استخاره گرفتن لازم است؟
سلام پرسشگر محترم
برای انجام یک کار آن هم کار مهمی همچون ازدواج طی کردن مراحل طبیعی یک کار، مقدم بر استخاره است،در ازدواج فکر و سنجش شرائط و تحقیقات وگفتگو مناسب برای شناخت بیشتر و مشورت با دیگران خصوصا مشاوران پخته و آگاه لازم است و بر استخاره مقدم است.نمی توان به صرف تصمیم بر ازدواج سریع استخاره کرد.سعی کنید نگاهی درست به مشورت با خدا داشته باشید، رابطه خواست خود و خواست خدا را درست درک کنید.
برای یک ازدواج علاقه تنها کفایت نمی کند،حاصل بودن شرائط ازدواج،و هماهنگی خانواده ها و تناسب ها بسیار مهم است.
اگر بعد از فکر،سنجش شرائط،و مشاوره،تردیدی برای ازدواج ندارید به همان نظر عمل کنید و استخاره لازم نیست اما اگر بعد از طی شدن این مراحل باز هم درباره ازدواج تردید وجود داشته باشد می توانید استخاره بکنید.بهتر است استخاره را کسی انجام دهد که وارد است خصوصا اگر قرار باشد با قرآن استخاره کند. شخص ناوارد نمی تواند معنا قرآن را درست بفهمد.البته خود شخص می تواند با تسبیح استخاره بگیرد روش آن در کتاب مفاتیح توضیح داده شده است.
در پایان توجه داشته باشید اگر استخاره در جای خود و درست انجام گرفته باشد مخالفت با آن باعث ضرر می شود. البته اگر استخاره خوب بیاید بمعنای واجب بودن عمل کردن به استخاره نیست می توان عمل کرد و می توان عمل نکرد اما اگر استخاره بد بیاید خلاف آن رفتار کردن معمولا پشیمانی می آورد.
موفق باشید

پربازدیدترین ها